Όροι & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

1. O «Φυσιολατρικός και Περιηγητικός Σύλλογος Ταξιδευτών» με τον διακριτικό τίτλο «BackPack On Greece» ιδρύθηκε με το από 25.6.2018 καταστατικό, επικυρώθηκε με τη την υπ’ αριθμ. 492/29.10.2018 Διάταξη Ειρηνοδίκου Αθηνών και φέρει Αριθμό Μητρώου Σωματείου 32339.

2. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του σωματείου BACKPACK ON GREECE (BoG) συνιστά την ανεπιφύλακτη αποδοχή της φιλοσοφίας του Σωματείου και των παρόντων όρων. Ως συμμετοχή νοείται η εγγραφή για συγκεκριμένη δραστηριότητα όταν και όπου απαιτείται δια δηλώσεως συμμετοχής σε ειδική φόρμα ή/και η φυσική παρουσία σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, είτε ο/η συμμετέχων/ουσα ολοκληρώσει αυτή είτε όχι. Οι όροι συμμετοχής μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

3. Ο/Η συμμετέχων/ουσα αποδέχεται να συμμορφωθεί με τους κανόνες, τις οδηγίες και τις κατευθυντήριες γραμμές του BoG πριν και κατά την διάρκεια της δραστηριότητας.

4. Το BoG διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ή αποπέμψει από την δραστηριότητα τον / την συμμετέχοντα / χουσα, με άμεση ισχύ, εάν ο/η τελευταίος/α δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες, τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του BoG καθώς και εάν η συμπεριφορά του/της είναι απρεπής και αντίθετη προς την φιλοσοφία του BoG. Σε περίπτωση αποκλεισμού ή αποπομπής για τους ανωτέρω λόγους, ο/η συμμετέχων/ουσα δεν θα λαμβάνει αποζημίωση για την ματαίωση της συμμετοχής του.

5. Κάθε συμμετέχων/ουσα είναι ο/η ίδιος/α υπεύθυνος/η για την ασφάλειά του/της και γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα των δραστηριοτήτων στην οποία συμμετέχει, καθώς και τους κινδύνους που αυτές ενέχουν. Σε περίπτωση που ο/η συμμετέχων/ουσα αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας (π.χ. άσθμα, αλλεργίες, καρδιαγγειακές παθήσεις, ορθοπαιδικά τραύματα κλπ.), θα πρέπει κατά την εγγραφή ή μόλις εμφανισθεί στον τόπο της δραστηριότητας ή στο σημείο συνάντησης να ενημερώσει υποχρεωτικώς τους διοργανωτές, ενώ ανάλογα με τη φύση της δραστηριότητας ενδέχεται να του/της ζητηθούν ιατρικά πιστοποιητικά ή η γραπτή συγκατάθεση του θεράποντος ιατρού του/της. Επιπλέον, κάθε συμμετέχων/ουσα είναι υποχρεωμένος/η να κρίνει για τον εαυτό του/της εάν ή όχι η κατάσταση της υγείας του/της επιτρέπει ή όχι την συμμετοχή του/της σε συγκεκριμένη δραστηριότητα.

6. Εάν οι διοργανωτές/νώτριες της εκάστοτε δραστηριότητας ή η Διοίκηση του BoG κρίνουν ότι η φυσική ή η σωματική ή η ψυχολογική κατάσταση του/της συμμετέχοντος/ουσας αποκλείει/ουν την ασφαλή συμμετοχή του/της σε δραστηριότητα είτε για τον/την ίδιο/α είτε για τους/τις υπόλοιπους συμμετέχοντες/ουσες, διατηρούν το απόλυτο δικαίωμα να τον/την αποκλείσουν ή να τον/την αποπέμψουν με άμεση ισχύ.

7. Ο/η συμμετέχων/ουσα έχει τις απαιτούμενες ικανότητες, γνώσεις, εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για την συμμετοχή του/της στην εκάστοτε δραστηριότητα και έχει λάβει υπ’ όψιν του τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες προβλέψεις για το χρονικό διάστημα που θα πραγματοποιηθεί αυτή. Επισημαίνεται ότι τυχόν άρνηση του/της συμμετέχοντα/ουσας να χρησιμοποιήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό είτε εξ αρχής είτε κατά την διάρκεια της δραστηριότητας, συνεπάγεται άνευ ετέρου τον αποκλεισμό του/της από αυτήν.

8. Οι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία της δραστηριότητας. Οι συμμετέχοντες/ουσες ηλικίας 10-18 ετών μπορούν να εγγραφούν και να συμμετέχουν σε δραστηριότητα συνοδευόμενοι από τους γονείς τους ή από τους κηδεμόνες τους, κατόπιν γραπτής συναίνεσης των τελευταίων, εφόσον υπάρχει πρόβλεψη για την σχετική δυνατότητα από τους διοργανωτές. Ο/Η κηδεμόνας θα συμπληρώνει χωριστή φόρμα συμμετοχής για κάθε ανήλικο που συνοδεύει στην δραστηριότητα και παρέχει την συναίνεσή του με την υποβολή αυτής ή/και με την αποδοχή των παρόντων όρων ή/και με την αυτοπρόσωπη εμφάνιση στη δραστηριότητα.

9. Όλα τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται πρέπει να είναι αληθή, επικαιροποιημένα και ακριβή. Σε περίπτωση που ο/η συμμετέχων/ουσα παράσχει στο BoG ελλιπή, ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, ιδιαιτέρως αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του/της, το BoG δεν θα είναι υπεύθυνο για πιθανούς κινδύνους για την υγεία του/της ή τυχόν επέλευση αυτών στο μέτρο που συνδέονται με τη συμμετοχή του/της σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχει ο / η συμμετέχων/ουσα θα πρέπει επίσης να είναι αληθή και ακριβή, διότι οι διοργανωτές θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν άμεσα με κάθε συμμετέχοντα σε περίπτωση που χρειαστεί.

10. Ο/Η συμμετέχων/ουσα εγγράφεται όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα στις εκδρομές για την καλύτερη οργάνωση αυτών ενώ η εξόφληση του αντιτίμου της ημερήσιας εκδρομής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από τους Διοργανωτές ανά περίπτωση.

11. Ο/Η συμμετέχων/ουσα θα ειδοποιεί εγκαίρως για τυχόν ακύρωση της συμμετοχής του/της. Η εγγραφή και η κράτηση θέσης είναι προσωπική και δεν επιτρέπεται η παραχώρησή της σε τρίτο/η. Επιστροφή του καταβληθέντος ποσού θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε δραστηριότητας για την οποία είχε αυτό καταβληθεί.

12. Ο/Η συμμετέχων/ουσα τηρεί σχολαστικά τους χρόνους αναχώρησης και τη διάρκεια των στάσεων που καθορίζει ο/η αρχηγός της δραστηριότητας. Η μη συμμόρφωση και τήρηση αυτών μπορεί να επιφέρει ανεπιθύμητες αλλαγές, καθυστερήσεις στο πρόγραμμα και προβλήματα στην ομάδα των συμμετεχόντων/ουσών.

13. Για λόγους ασφάλειας και εύρυθμης διεξαγωγής της εκάστοτε δράσης, δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή, ενός ή περισσότερων ατόμων, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που έχει ορισθεί από τον διοργανωτή, π.χ. όταν προβλέπεται αναχώρηση από και προς συγκεκριμένο σημείο με πούλμαν, δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή ατόμου το οποίο θα μεταβεί στο σημείο με άλλο μέσο. Εάν, κατά περίπτωση, ισχύσει κάτι διαφορετικό, αυτό θα αναγράφεται ευκρινώς στην φόρμα συμμετοχής ή στην αναλυτική περιγραφή της κάθε εκδήλωσης.

14. Ο/Η αρχηγός της δραστηριότητας έχει το δικαίωμα να διαφοροποιήσει ή και να ακυρώσει την ολοκλήρωση της δραστηριότητας εάν κατά την κρίση του/της οι τοπικές καιρικές ή άλλες συνθήκες δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας.

15. Οι συμμετέχοντες/ουσες συναινούν και παρέχουν στο BoG το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται, εν όλω ή εν μέρει, φωτογραφίες, φιλμ, συνεντεύξεις και λοιπά δεδομένα, που παράγονται με αφορμή και σε σχέση με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες ( εφεξής το “Υλικό”). Οι συμμετέχοντες/ουσες παρέχουν στο BoG την άδεια να δημιουργεί αντίγραφα του υλικού και να διαθέτει το αποτέλεσμα στο κοινό είτε πρόκειται για το πρωτότυπο ή για τροποποιημένο αντίγραφο αυτού. Κατά συνέπεια, το BoG μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομα και την εικόνα του/της συμμετέχοντα/ουσας κατά την χρήση του υλικού. Όλα τα δικαιώματα πάσης φύσεως που απορρέουν δίχως περιορισμό από: φωτογραφίες, κινηματογραφικές ταινίες, ψηφιακά βίντεο και ηχογραφήσεις που γίνονται κάτω από αυτές τις συνθήκες, ανήκουν στο BoG και τους/τις δικαιοδόχους τους.

© 2024 backpackongreece.com All Rights Reserved | Κατασκευή ιστοσελίδων BLB.gr